Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/858
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБулик, Максим Володимировичuk_UA
dc.date.accessioned2019-04-24T11:57:23Z-
dc.date.available2019-04-24T11:57:23Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/858-
dc.descriptionБулик М. Соціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції : дис. ... політ. наук: спец. 23.00.04 Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / М. В. Булик ; Нац. акад. наук України, Ін-т світової економіки та міжнародних відносин. – Маріуполь, 2011. – 258 с.uk_UA
dc.description.abstractДисертаційну роботу присвячено аналізу соціальних та політичних процесів, що відбуваються в Греції на сучасному етапі, в рамках процесу європейської інтеграції. В роботі проаналізований категоріально-понятійний апарат дослідження європеїзації Греції, науковий доробок українських та іноземних дослідників, насамперед, грецьких, з даного питання. Досліджено вплив ЄС на процеси, які відбуваються в соціальній сфері Греції в контексті реалізації курсу на євроінтеграцію, зокрема: демографічне становище, систему освіти, соціального забезпечення, працевлаштування населення країни. Визначено основні зовнішні та внутрішні ризики, що стоять перед грецьким суспільством на сучасному етапі та надано низку рекомендацій щодо їх подолання. В роботі конкретизовано роль Європейського Союзу в процесі децентралізації управління країною, розглянуто нормативно-правові засади функціонування системи центральних та місцевих органів влади в Греції. Простежено еволюцію партійної системи Греції в період європейської інтеграції та ставлення провідних політичних сил країни до даного процесу.uk_UA
dc.description.abstractДиссертационное исследование посвящено анализу социальных и политических процессов, которые происходят в Греции на современной этапе в рамках процесса европейской интеграции. В работе проанализирован категориально-понятийный аппарат исследования процесса европеизации Греции, научные достижения украинских и иностранных исследователей, прежде всего, греческих, по данному вопросу. Исследовано влияние ЕС на процессы, происходящие в социальной сфере Греции в контексте реализации курса на евроинтеграцию, в частности: демографическое положение, систему образования, социального обеспечения, трудоустройство населения страны. Исследованы основные внешние и внутренние риски, стоящие перед греческим обществом на современном этапе и предоставлен ряд рекомендаций по их решению. В работе конкретизирована роль Европейского Союза в процессе децентрализации управления страной, рассмотрены нормативно-правовые основы функционирования системы центральных и местных органов власти в Греции. Исследована эволюция партийной системы Греции в период европейской интеграции и отношение ведущих политических сил страны к данному процессу.ru_RU
dc.description.abstractThe thesis is concerned with the analysis of socio-political processes in Greece at the modern stage in the framework of European integration. The categories and the concepts for studying the process of Europeanization of Greece as well as the scientific achievements of the Ukrainian and foreign researchers, primarily Greek ones, are analyzed. The thesis presents the study of the influence of the EU on the processes that are going on in the social sphere of Greece in the context of implementation of the Euro-integration course, namely the country’s demographic condition as well as its education system, social care and employment rate. The author presents the main internal and external risks the Greek community is being faced by at the present stage and provides a number of recommendations on elimination thereof. The thesis determines the role of the European Union in the process of decentralization of the country’s government and considers the legal basis of the central and the local governments’ work in Greece. The author also considers the evolution of the party system in Greece during the period of European integration and the attitudes of the country’s major political forces to that process.en_US
dc.subjectсоціально-політичний розвитокuk_UA
dc.subjectєвропейська інтеграціяuk_UA
dc.subjectєвропеїзаціяuk_UA
dc.subjectЄвропейський Союзuk_UA
dc.subjectдецентралізаціяuk_UA
dc.subjectдемографічні процесиuk_UA
dc.subjectрегіональна політикаuk_UA
dc.subjectсоциально-политическое развитиеru_RU
dc.subjectевропейская интеграцияru_RU
dc.subjectевропеизацияru_RU
dc.subjectЕвропейский Союзru_RU
dc.subjectдецентрализацияru_RU
dc.subjectдемографические процессыru_RU
dc.subjectрегиональная политикаru_RU
dc.subjectsocio-political developmenten_US
dc.subjectEuropean integrationen_US
dc.subjectEuropeanizationen_US
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectdecentralizationen_US
dc.subjectdemographic processesen_US
dc.subjectregional policyen_US
dc.titleСоціально-політичний розвиток Греції в умовах європейської інтеграції: дисертаціяuk_UA
dc.titleСоциально-политическое развитие Греции в условиях европейской интеграцииen_US
dc.titleSocio-political development of Greece in the context of European integrationen_US
dc.typeBooken_US
Appears in Collections:Булик Максим Володимирович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sotsialno-polit_rozvytok_dys.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.