Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.mdu.in.ua/jspui/handle/123456789/513
Title: Інтернаціоналізація вищої освіти: тенденції і пріоритети
Internationalization of higher education: tendencies and priorities
Authors: Балабанов, Костянтин Васильович
Keywords: інтернаціоналізація вищої освіти
глобалізація
модернізація
інноваційний розвиток
internationalization of higher education
globalization
modernization
innovative development
Issue Date: 2017
Abstract: У статті проаналізовано основні глобальні тенденції розвитку світового освітнього простору, такі як прагнення до демократичної системи освіти; розростання ринку освітніх послуг; розширення мережі вищої освіти та зміна соціального складу студентів; пріоритетність фінансування освіти; постійне оновлення освітніх програм вищих навчальних закладів тощо. Описано стратегії модернізації вищої освіти ЄС, США та України. Виявлено, що стратегія модернізації вищої освіти в Україні направлена на встановлення комплексного міжнародного співробітництва, до якого, окрім ВНЗ, залучені й інші суб'єкти, які реалізують різноманітні форми міжнародного співробітництва. Робиться висновок, що реформування та модернізація вищої освіти в Україні є найважливішим кроком на шляху до інноваційного, європейського розвитку українського суспільства.
The article analyzes the main global tendencies in the world education space development such as commitment to the democratic system of education; edukational service market expansion; amplification of a higher education network and changes in social composition of students; the priority to the financing of education; constant revision of curricula etc. The author describes the UA Modernization of Higher Education Strategy, the strategy designed by the USA and the Ukrainian strategy for the modernization. The analysis show that the Ukrainian Strategy for the Modernization of Higher Education is targeted at developing a comprehensive international cooperation, which among higher education establishments involves also other actors that implement various formats of international cooperation. The author concludes that reforms and modernization in terms of the higher education of Ukraine is the most important step towards innovative, European development of Ukrainian society.
Description: Балабанов К. В. Інтернаціоналізація вищої освіти: тенденції і пріоритети / К. В. Балабанов // Інтернаціоналізація як фактор конкурентоспроможності сучасного університету : зб. мат. міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 25-26 трав. 2017 р. / гол. ред. К. В. Балабанов. – Маріуполь: МДУ, 2017. – С. 99–101.
URI: http://91.250.23.215:8080/jspui/handle/123456789/513
Appears in Collections:Балабанов Костянтин Васильович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
internatsionalizatsiia.pdf436,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.